Angielskie czasy - Past Simple

napisał Paweł, ponad rok temu Język angielski

Kontynuujemy naszą serię o gramatycznych czasach w języku angielskim. Dzisiaj poznamy czas przeszły prosty czyli Past Simple Tense.

Użycie czasu Past Simple

Czasu Past Simpe używamy następujących sytuacjach:

Tworzenie zdań oznajmujących

Czas Past Simple dla czasowników regularnych tworzy się stosunkowo łatwo. W zdaniach oznajmujących bez względu na podmiot czy zaimek osobowy wystarczy, że do podstawowej formy czasownika dopiszemy końcówkę -ed i już powstanie czas przeszły prosty. Poniżej przykładowe zdanie w czasie Past Simple.

They watched TV yesterday evening Oni wczoraj wieczorem oglądali telewizję

Schemat tworzenia zdań oznajmujących wygląda następująco:

Podmiot + czasownik w podstawowej formie z dodaną końcówką ed
I, My father, Tom, American students, You, We, They, Guardians of the Galaxy talked, started, enjoyed watched, worked, dancedcleaned, wanted, rained

Jeśli czasownik zakończony jest na literę y, usuwa się ją i dodaje się końcówkę -ied, np. try → tried, study → studied, copy → copied. Przy czasownikach jednosylabowych zakończonych spółgłoską, podwaja się ją przed dodaniem ied, np. stop → stopped, plan → planned.

Kilka dalszych przykładów zdań w tym czasie:

This morning I cleaned my teeth Dzisiaj rano umyłem zęby

Yesterday it rained all morning Wczoraj padało przez cały ranek

We enjoyed the party last night Dobrze się bawiliśmy na wczorajszej imprezie

Lucy passed her exams because she studied hard Lucy zdała egzaminy bo intensywnie się uczyła

Czasowniki nieregularne

Niestety obok czasowników regularnych w języku angielskim jest duża grupa czasowników nieregularnych, które nie tworzą formy przeszłej przez dodanie końcówki ed. Przykładowo zdanie Wczoraj napisałem list wygląda po angielsku Yesterday I wrote a letter właśnie dlatego, że czasownik write jest nieregularny. Poniżej lista najczęściej używanych czasowników nieregularnych, które powinniśmy zapamiętać:

Podstwowa forma Forma Past Simple Polskie tłumaczenie
be was, were
(zależnie od podmiotu)
być
begin began zacząć, rozpocząć
break broke łamać, psuć
bring brought przynieść
build built budować
buy bought kupić
catch caught łapać
come came przyjść
do did robić
drink drank pić
eat ate jeść
fall fell upadać, spadać
find found znaleźć
fly flew latać
forget forgot zapominać
get got dostawać, otrzymywać
give gave dawać
go went iść
have had mieć
hear heard słyszeć
know knew wiedzieć
leave left zostawiać, opuszczać
lose lost tracić, gubić
make made robić, tworzyć
meet met spotykać
pay paid płacić
put put kłaść
read read
(inna wymowa)
czytać
ring rang dzwonić
say said powiedzieć
see saw widzieć
sell sold sprzedać
sit sat siedzieć
sleep slept spać
speak spoke mówić
stand stood stać
take took brać, wziąć
tell told powiedzieć
think thought myśleć
win won wygrywać
write wrote pisać

Tworzenie pytań

Pytania w czasie Past Simple tworzymy poprzez użycie słówka Did na początku pytania, czasownik wraca do swoje podstawowej formy.

Did they watch TV yesterday evening? Czy oni wczoraj wieczorem oglądali telewizję?

Kilka dalszych pytań w tym czasie:

Did I clean my teeth this morning? Czy dzisiaj rano umyłem zęby?

Did it rain yesterday all morning? Czy wczoraj padało przez cały ranek?

Did we enjoy the party last night? Czy dobrze się bawiliśmy na wczorajszej imprezie?

Did Lucy pass her exams because she studied hard? Czy Lucy zdała egzaminy bo intensywnie się uczyła?

Tworzenie przeczeń

Przeczenia w czasie Past Simple tworzymy poprzez umieszczenie po podmiocie zdania słówek didn't (did not), czasownik występuje w podstawowej formie.

They didn't watch TV yesterday evening Oni wczoraj wieczorem nie oglądali telewizji

Kilka dalszych przykładów przeczeń w tym czasie:

This morning I didn't clean my teeth Dzisiaj rano nie umyłem zębów

Yesterday it didn't rain all morning Wczoraj nie padało przez cały ranek

We didn't enjoy the party last night Nie bawiliśmy się dobrze na wczorajszej imprezie

Lucy didn't pass her exams because she didn't study hard Lucy nie zdała egzaminów bo nie uczyła się intensywnie

Nazwy miesięcy po angielsku Noun phrases - zestawienie dwóch rzeczowników