Angielskie czasy - I'm going to...

napisał Paweł, ponad rok temu Język angielski

W trakcie tej lekcji poznamy bardzo sposób, dzięki któremu możemy poinformować swoich rozmówców o intencjach i zamiarach. Jest to prawdopodobnie najłatwiejszy sposób na opisanie sytuacji, która zdarzy się w przyszłości.

Aby wyrazić jakiś swój zamiar lub intencję, używamy w języku angielskim konstrukcji I am going to... i w zależności od naszych planów dokładamy odpowiedni czasownik i dalsze informacje eat, sleep, play chess, watch TV, go to the cinema tomorrow. Możemy przetłumaczyć te zdania jako Zamierzam jeść, spać, grać w szachy, oglądać telewizję, pójść jutro do kina.

Z konstrukcji tej korzystamy w sytuacjach, w której podjęliśmy decyzję o jakimś działaniu, mamy jakiś zamiar czy intencję.

Zdania oznajmujące

Oczywiście, nie jesteśmy ograniczeni do wyrażania zdań w pierwszej osobie liczby pojedynczej. Możemy skorzystać z innych zaimków osobowych i podmiotów zdania:

I am going to
Zamierzam
My dad is going to
Mój ojciec zamierza
We are going to
Zamierzamy
America actors are going to
Amerykańscy aktorzy zamierzają
make a phone call
zadzwonić
prepare well for the exam
dobrze przygotować się do egzaminu
drink a lot of water
pić dużo wody
go to the cinema tomorrow
pójść jutro do kina

Pytania i przeczenia

Pytania i przeczenia w tym wypadku tworzymy analogicznie jak w wypadku czasu Present Continuous. Aby utworzyć pytanie stosujemy inwersję czyli odpowiednią formę czasownika to be umieszczamy na początku zdania i zdanie kończymy znakiem zapytania:

Am I going to
Czy zamierzam
Is my dad going to
Czy mój ojciec zamierza
Are we going to
Czy zamierzamy
Are America actors going to
Czy amerykańscy aktorzy zamierzają
make a phone call?
zadzwonić?
prepare well for the exam?
dobrze przygotować się do egzaminu?
drink a lot of water?
pić dużo wody?
go to the cinema tomorrow?
pójść jutro do kina?

Przeczenia tworzymy poprzed dołączenie słówka not do zdań oznajmiających:

I'm not going to
Nie zamierzam
My dad is not (isn't) going to
Mój ojciec nie zamierza
We are not (aren't) going to
Nie zamierzamy
America actors are not (aren't)going to
Amerykańscy aktorzy nie zamierzają
make a phone call
zadzwonić
prepare well for the exam
dobrze przygotować się do egzaminu
drink a lot of water
pić dużo wody
go to the cinema tomorrow
pójść jutro do kina

Going to czy Present Continuous for the future?

Po poznaniu konstrukcji going to możemy sobie zadać pytanie czy lepiej ją zastosować czy też skorzystać z czasu Present Continuous na oznaczenie przyszłości. Innymi słowy czy użyć: I am going to visit my brother tomorrow Zamierzam jutro odwiedzić swojego brata czy też I'm visiting my brother tomorrow Jutro odwiedzam swojego brata

Oba zdania mają zbliżony sens, jednak zdanie z going to mówi jedunie o intencji, bez jakichkolwiek przygotowań. Natomiast zdanie w Present Continuous sugeruje, że podjęliśmy w tym celu jakieś kroki, np. zadzwoniliśmy do brata aby ustalić godzinę wizyty.

Imiesłów w języku hiszpańskim - estar+gerundio Czasowniki nieregularne w języku hiszpańskim